Avís legal

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a una base de dades d’Invita Events Management, SL, [d’ara endavant Invita], amb domicili social a C/ Verntallat, 48, local | 08024 Barcelona, NIF: B-97963219, E-mail hola@invitaem.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb la inscripció i participació en el congrés ENHR 2022 i en el NHRC, si s’escau.

Quan sigui necessari per al compliment de les finalitats establertes, les dades podran ser cedides a proveïdors, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de dades, en qualitat d’encarregat de tractament.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça:  C/ Verntallat, 48, local | 08024 Barcelona o bé enviant-ho per correu electrònic a  hola@invitaem.com i acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

 

Política de privacitat

Invita està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web enhr.barcelona. La finalitat de la recollida és la gestió de les inscripcions i l’atenció als inscrits al ENHR 2022 i al NHRC, així com facilitar-los l’accés als materials per a inscrits a ENHR 2022.

Invita ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal necessaris i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement que INVITA EVENTS MANAGEMENT, SL, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc web enhr.barcelona. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu electrònic a hola@invitaem.com.

Concepte d’usuari

La utilització del lloc web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.